مقالات Avicenna Journal of Phytomedicine، دوره 14، شماره 2