مقالات Avicenna Journal of Phytomedicine، دوره 6، شماره 6