مقالات Avicenna Journal of Phytomedicine، دوره 9، شماره 4