مقالات Avicenna Journal of Phytomedicine، دوره 11، شماره 4