مقالات Journal of Earthquake Engineering Sciences، دوره 10، شماره 3