مقالات Journal of Earthquake Engineering Sciences، دوره 5، شماره 1