دو فصلنامه ادب فارسی

Persian Literature

دو فصلنامه «ادب فارسی» دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه­ای علمی پژوهشی در حوزه مطالعات ادبی است که دو شماره در سال منتشر می­شود. زبان و ادب فارسی سالیان زیادی است که در پهنه این سرزمین چون پولاد آبدیده حواث زیادی را پشت سر گذاشته و محکم و استوار بیرق خود را بالا نگه­داشته است. با توجه به تهاجمات متعدد اقوام از شرق و غرب زبان شیرین فارسی نه تنها از این سرزمین رخت بر نبست بلکه با عاریت­گرفتن از زبان بیگانگان تحول شگرف در توسعه و پیشرفت خود به وجود آورد و مانند موجود زنده­ای تا به امروز همگان را شیفته و مجذوب ساخته است و باعث ایجاد کرسی­های متعدد در سطوح بین المللی و موجب شکل­گیری نشریات متعدد در سراسر گیتی شده است. از آنجایی که دانشگاه تهران به­عنوان یکی از پشتوانه­های اصلی زبان فارسی سعی دارد در توسعه و گسترش ادب فارسی گام بلندی بردارد؛ یک از اهداف اصلی انتشار این مجله بررسی تحولات، گسترش و تحول و توسعه زبان فارسی در ایران و سایر سرزمین های فارسی زبان با تاکید بر ساختار پژوهش­محور است. مجله حاضر قصد دارد با انتشار مقالاتی را که در حوزه زبان فارسی با ساختار علمی و پژوهشی گام بلندی در پویایی و گسترش هر بیشتر این حوزه گام بر دارد.