آقای دکتر Ali Ali Qasemzadeh

Dr. Ali Ali Qasemzadeh

استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360077)

10
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers