مقالات Strategic Managment Thought، دوره 4، شماره 1