آقای دکتر Arian Gholipour

Dr. Arian Gholipour

استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185798)

26
137
1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers