آقای دکتر Ali Asghar Pourezzat

Dr. Ali Asghar Pourezzat

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181094)

32
199
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers