مقالات Quarterly Journal of Applied Theories of Economics، دوره 6، شماره 2