آقای دکتر Karim Eslamloian

Dr. Karim Eslamloian

دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179771)

2
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers