مقالات Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants، دوره 20، شماره 4