آقای دکتر Majid Aghaalikhani

Dr. Majid Aghaalikhani

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185991)

74
67
1
26

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers