آقای دکتر Kamkar Jaimand

Dr. Kamkar Jaimand

Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480093)

2
102
56
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers

Researchs