مقالات Journal of Applied and Computational Mechanics، دوره 8، شماره 1

publish: 29 November 2021 - view: 198