فصلنامه حکمرانی متعالی

Transcendent rule

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با ماموریت گفتمان سازی، ارتقای جایگاه و تعمیق مطالعات اسلامی و بومی در حوزه حکمرانی، اقدام به انتشار فصلنامه حکمرانی متعالی نموده است تا فرصتی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام حکمرانی ایجاد کرده و به تقویت و ارتقای سطح دانش حکمرانی حکمرانان و پژوهشگران با نگاهی تازه کمک نماید.

فصلنامه حکمرانی متعالی درمسیر تحقق آرمان نظام مقدس جمهوریاسلامیایران و با نگاه به الزامات حکمرانی نوین و با تکیه بر ارزشهای دینی و تجارب پیشین حکمرانی، اهداف خود را دنبال می کند.

فصلنامه حکمرانی متعالی نشریه تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی است که با همکاری انتشارات راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر می شود. فصلنامه حکمرانی متعالی، به موجب شماره ثبت ۸۶۴۲۴ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دارای امتیاز تخصصی می باشد.

فصلنامه آماده دریافت مقالات پژوهشگران محترم در حوزه های مختلف حکمرانی با توجه به ویژه نامه های هر فصل می باشد.