آقای پروفسور SeyedGholamrezs Eslami

Prof. SeyedGholamrezs Eslami

استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176260)

24
49

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers