مجله مهندسی منابع آب

Water Resources Engineering Journal

مجله مهندسی منابع آب در ارزشیابی پایگاه استنادی جهان اسلام در سال ۱۳۹۹ دارای رتبه Q۲، در ارزشیابی انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱حائز رتبه "الف" و در ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه A شده است.
این نشریه طی نامه ی شماره۳/۱۱/۳۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اعتبار علمی - پژوهشی دریافت نموده است.

مجوز انتشار مجله ی مهندسی منابع آب طی ابلاغیه ی شماره ی ۸۷/۹۰۶۹۴ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۹ در چهل و هفتمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی صادر گردیده است.

اهداف و چشم انداز:

- فراهم کردن فرصت تسهیم دانش و یافته های پژوهش های علمی میان دانشگاهیان و پژوهشگران

- تدارک فرصت انتشار جدیدترین یافته های پژوهشی در حوزه مهندسی منابع آب و زمینه های وابسته

- کمک به تبادل اندیشه ها و نظریات علمی مطرح در حوزه مهندسی منابع آب و زمینه های وابسته

- کمک به تحول حوزه نظر و عمل مهندسی منابع آب و زمینه های وابسته

- کمک به ارتقای دانش روش شناختی پژوهشی در حوزه مهندسی منابع آب و زمینه های وابسته

محورها و حوزه فعالیت نشریه:

آبیاری
زهکشی
آبخیزداری
هواشناسی
هیدرولوژی
هیدرومتئورولوژی
مدیریت منابع آب
کاربرد آمار و روش های عددی در علوم آب
رابطه آب، خاک و گیاه
آب های زیرزمینی
سازه های آبی هیدرولیک
هیدرولیک رسوب
هیدرولیک آنهار
کیفیت آب
طراحی شبکه های آبرسانی
مهندسی رودخانه
مهندسی محیط زیست
مهندسی آب و فاضلاب
اقتصاد آب
متره و برآورد پروژه های آبی
ایستگاه های پمپاژ آب
روش ها و مدل های رایانه ای در علوم آب
کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی و فن سنجش از راه دور در زمینه های مختلف علوم آب و سایر علوم وابسته

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات