آقای دکتر Hamid Mohebbi

Dr. Hamid Mohebbi

استاد ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179081)

20
37
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers