آقای دکتر Hadi Rohani

Dr. Hadi Rohani

دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (83503)

3
18
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers