آقای دکتر Masoud Sefaei mogdaddam

Dr. Masoud Sefaei mogdaddam

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180937)

20
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers