آقای دکتر Hossein Raghfar

Dr. Hossein Raghfar

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181481)

8
64
1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers