خانم دکتر Azadeh Ahmadi

Dr. Azadeh Ahmadi

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183697)

61
23
3
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers