آقای دکتر Ali N Amiri

Dr. Ali N Amiri

استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184049)

11
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers