دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت

Psychological Researchs in Management

نشریه پژوهش‌های روان‌شناختی در مدیریت ، برای ارتقای جایگاه تحقیقات علوم رفتاری در علم مدیریت به ترویج و گسترش مقالاتی که به شناخت روان و رفتار انسان در بستر سازمان می پردازد.

محورها و موضوعات نشریه :
-    سرمایه روان‌شناختی در سازمان و شناسایی عوامل موثر و مرتبط با آن
-    توانمندسازی روان شناختی منابع انسانی در سازمان
-    سرمایه عاطفی در سازمان و شناسایی عوامل موثر و مرتبط با آن
-    سرمایه عاطفی و چالش های آن در سازمان های مجازی
-    نقش مهارت های عاطفی و عواطف مثبت در کاهش تعارضات بین فردی کارکنان
-    اثر آموزش حل مساله بر کاهش تعارضات بین فردی کارکنان
-    تاب ‌آوری منابع انسانی در سازمان
-    بهروزی کارکنان
-    خودکارآمدی و اعتماد به نفس کارکنان
-    و...

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات