آقای دکتر Rahmatollah Gholipour

Dr. Rahmatollah Gholipour

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (390770)

10
27
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers