آقای دکتر Hamid Reza Ghassemzadeh

Dr. Hamid Reza Ghassemzadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (200141)

36
16
1
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers