آقای دکتر mohammad javadipour

Dr. mohammad javadipour

دانشیار روشها و برنامه های آموزشی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186508)

38
82
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers