آقای دکتر Javad Motamedi

Dr. Javad Motamedi

دانشیار، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (230181)

36
74
1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers