آقای دکتر Mahdi Zare Bahram Abadi

Dr. Mahdi Zare Bahram Abadi

دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241916)

26
57
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers