آقای دکتر Mohammad Reza Abedi

Dr. Mohammad Reza Abedi

استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (225671)

15
128
1
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers