خانم دکتر Farnaz Barzinpour

Dr. Farnaz Barzinpour

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473479)

58
14
49

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers