آقای دکتر Seyyed Hassan Ghodsypour

Dr. Seyyed Hassan Ghodsypour

استاد، گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (435514)

77
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers