آقای دکتر Seyed Habibollah Tabatabaian

Dr. Seyed Habibollah Tabatabaian

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181841)

24
75
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers