آقای دکتر Abas Abdeshahi

Dr. Abas Abdeshahi

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (48814)

46
45
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers