آقای دکتر Ezzat Askari

Dr. Ezzat Askari

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479794)

64
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers