آقای دکتر Ebrahim TaghiNezhad

Dr. Ebrahim TaghiNezhad

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (394928)

45
19
23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers