خانم دکتر Shahrbanoo Oryan

Dr. Shahrbanoo Oryan

استاد گروه آموزشی علوم جانوری دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480489)

35
56
1
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers