خانم دکتر Shahla Jamili

Dr. Shahla Jamili

دانشیار بازنشسته موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- تهران

Researcher ID: (351059)

18
54
21
6
3
12
78

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

Books

 • کتاب میکروبیولوژی دریا (الماس البرز) - 1396 - Persian
 • کتاب فیزیولوژی عملی (الماس البرز) - 1392 - Persian
 • کتاب پستانداران دریایی جلد اول چاپ دوم (دانشگاه الزهرا) - 1387 - Persian
 • کتاب پستانداران دریایی جلد دوم (نقش مهر) - 1386 - Persian
 • کتاب انرژی زیستی در ماهیان (موسسه تحقیقات شیلات ایران) - 1386 - Persian
 • کتاب پستانداران دریایی جلد اول (نقش مهر) - 1385 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سردبیر نیوزلتر (1372-1376)
 • مدیر داخلی مجله علمی شیلات ایران (1393-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس (1371-1375)
 • سابقه تدریس در مدرس (1368-1370)
 • سابقه کار صنعتی در محقق (1371-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسیول کتابخانه (1367-1368)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس (1375-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در ASFA Partner (1386-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر ارتباطات علمی و پژوهشی (1375-1378)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر انتشارات علمی (1393-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول ارتباط بین موسسه و دانشگاهها (1384-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه بیولوژی دریا دانشکده علوم و فنون (1379-1382)

Other

 • پوستر: https://aquadocs.org/handle/1834/10352
 • پوستر: https://aquadocs.org/handle/1834/10351
 • پوستر: https://aquadocs.org/handle/1834/10308
 • پوستر: https://aquadocs.org/handle/1834/10399
 • پوستر: https://aquadocs.org/handle/1834/10373