مجله یافته های نوین در علوم زیستی

Nova Biologica Reperta

"یافته های نوین در علوم زیستی" نشریه ای علمی و پژوهشی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه مقاله هایی را مورد بررسی قرار داده و به چاپ می رساند که نتیجه پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه های مختلف علوم زیستی بوده و تمام یا بخشی از آن قبلا در نشریه دیگری چاپ نشده و یا هم زمان به نشریات دیگر ارسال نگردیده باشند. انتشار مقاله و دسترسی به مقالات در این نشریه هزینه ای ندارد. بررسی اولیه مقالات ظرف مدت پنج روز انجام می شود و فرایند داوری در کمتر از شش ماه صورت می‌پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات