آقای دکتر Jamal Fayazi

Dr. Jamal Fayazi

دانشیار دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی- گروه علوم دامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177930)

79
62
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers