آقای دکتر Adel Dabbagh Mohammadi Nasab

Dr. Adel Dabbagh Mohammadi Nasab

استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180571)

68
64
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers