آقای دکتر Seyed Abolghasem Mohammadi

Dr. Seyed Abolghasem Mohammadi

استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314991)

70
76
3
86
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers