فصلنامه پژوهش های پیشرفت و تعالی

Journal of Progress and Excellence Research

فصلنامه "پژوهش های پیشرفت و تعالی"، نشریه‌ای است با رویکرد تخصصی که با رسالت توسعه‌ی دانش مدیریت در کشور، شناسایی مسایل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارایه ی راهکار برای آن ها، مقاله‌های علمی و تخصصی در حوزه‌ی مدیریت را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات