مقالات IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE، دوره 51، شماره 2