ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Majid Shekar Pour

Majid Shekar Pour

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179975)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Majid Shekar Pour در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Majid Shekar Pour Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به خشکی درماریتیغال از طریق کشت هیدروپونیکاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
2دریافت فایل PDF مقالهگزینش ژنوتیپهای متحمل تنش خشکی برنج تحت شرایط متفاوت آبیاریاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
3دریافت فایل PDF مقالهتجزیه خوشهای ارقام مختلف گندم براساس خصوصیات مورفولوژیک تحت شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
4دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی ارقام مختلف جو از نظر انتقال مجدد ماده خشک به دانه در شرایط نرمال و تنش خشکیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
5دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش شوری برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک پنبههمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیکهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
7دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ارقام کلزا ازنظر تحمل تنش شوری در مرحله گیاه چههمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
8دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین پرولین و فلوئورسانس کلروفیل با تحمل به یخزدگی در جوهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
9دریافت فایل PDF مقالهبرسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی برجوانه زنی و صفات مورفولوژیک گندم درمراحل اولیه رشددومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کادمیم بر جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف گندمدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت محیطی ژنوتیپهای گندم در سطوح مختلف کادمیمدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شاخصهای مقاومت به خشکی دربرنج Oriza sativa L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های مختلف گندم بهاره ازنظر انتقال مجدد ماده خشکیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ارقام مختلف گندم ازنظر مقاومت به شوری با استفاده ازتجزیه به عاملهایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهاثرفرسودگی تسریع شده و تنش خشکی برارقام گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهتنوع مولکولی برخی توده های بومی زعفران (Crocus sativus L.) ایران با استفاده از نشانگرهای RAPDسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین خصوصیات مورفولوژیک درارقام مختلف گندمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهارتباط نشانگرهای مولکولی و خصوصیات مربوط به تجمع کادمیم در گندمدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپهای گندم از نظر تجمع کادمیمدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهالقای ریشه ای موئین در گیاه دارویی سنبل الطیب با استفاده از سویه های مختلف آگروباکتریوم رایزوژتودوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهاثر استوسرینگون برالقای ریشه ای موئین در گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی درژنوتیپ های سویا بااستفاده ازنشانگر issrاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
23دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی و تراکم بوته بر میزان پرولین، کلروفیل و RWC گیاه دارویی بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornmسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر زمان برداشت بر میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornmسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
25دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی و تراکم کاشت بر صفات مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornm.سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
26دریافت فایل PDF مقالهگیاه بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornm گیاهی اندمیک با خواص دارویی فراوانسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
27دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و درصد اسانس دو اکوتیپ مختلف از زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boissسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
28دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانهزنی گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boissسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
29دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boissسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
30دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته بر خصوصیات فیزیولوژیکی زرینگیاه Dracocephalum (kotschyi Boissسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل ها در صفات مورفولوژیک لاین های پیشرفته جو در منطقه مغاندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی ژنوتیپ های گندم نان و دوروم از نظر جذب و تجمع کادمیم در مرحله گیاهچهدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوهای پروتئینی پنبه با استفاده از الکتروفورز ژل پلی آکریلامید (SDS-PAGE)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارتباط بین پروتئین های گلیادین بذر جو و مقاومت به یخزدگیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوهای نواربندی پروتئین های ذخیر ه بذر نخود با استفاده از روش SDS-PAGEهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
36دریافت فایل PDF مقالهای مریستم انتهایی در یونجهالقای رشد و تولید ساقه از طریق کشت درون شیشههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
37دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نواربندی پروتئین های ذخیره ای دانه در تعیین تنوع ژنتیکی ماریتیغال (Silybum marainum)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهتداخل گرده کلاله در گیاه دارویی دم شیر (.Leonurus cardiaca L)دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکل گرده و سیستم اصلاحی دم شیر (.Leonurus cardiaca L)دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1394
40دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختار گل و گرده افشان های گل در دم شیر Leonurus cardiaca Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گرده افشانی آزاد، خودگشنی و گرده افشانی دستی بر تشکیل بذر، وزن بذر و قوه نامیه بذر در دم شیر Leonurus cardiaca Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهگیاه پالایی عناصر سرب و نیکل توسط گونه ای درمنه Artemisia scoparia تحت شرایط کشت درون شیشه-اینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس در برخی اکوتیپ های گیاه دارویی افسنطین Artemisia absinthium L تحت تنش شورینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
44دریافت فایل PDF مقالهترکیبهای فیتوشیمیایی واثرهای فارماکولوژیکی اسانس مرزه ی خوزستانی (Satureja khuzistanic Jamzad.)، گیاه دارویی اندمیک ایراندومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
45دریافت فایل PDF مقالهقطع آبیاری در مراحل رویشی و گلدهی جهت ارزیابی پتانسیل کشت دیم آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فنولوژیکی گیاه شاهدانه Cannabis sativa L. در پنج اکوتیپ بومی ایران بر اساس درجه روز رشد GDDیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهبهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه در نمونه های کتان سفید (Linum album Ky. ex Boiss.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه کامل، ساقه، گل و برگ گیاه مروتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اسانس در قسمتهای مختلف گیاه مروتلخ ( Salvia mirzayanii Rech. f. & (Esfand. جمع آوری شده از رویشگاه های طبیعی استان هرمزگانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی و تراکم بر میزان روغن گیاه دارویی خارمقدس(Cnicus benedictus L.)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
51دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز آبی وضریب گیاهی گیاه خار مقدس ( Cnicus benedictus L.) در شرایط مختلف تنش خشکی و تراکم بوتهدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان عملکرد روغن و کارایی مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی و تراکم در گیاه خارمقدس (Cnicus benedictus L.)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص برداشت و عملکرد دانه تحت شرایط تنش خشکی در گیاه خارمقدس (Cnicus benedictus L.)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکردگیاه دارویی خارمقدس Cnicus benedictus Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
55دریافت فایل PDF مقالهزرین گیاه (Dracocephalum kotschyiBoiss) گیاهی اندمیک و در حال انقراض با خواص دارویی فراواناولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391

Majid Shekar Pour Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارتباط بین مقاومت به یخ زدگی با نشانگرهای پروتئین های ذخیره ای و برخی صفات فیزیولوژی در جو زارعی (.Hordeum vulgare L)دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1392
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل شوری در ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولیدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1392
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPDدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 82 گونه درمنه ایرانفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پاسخ به تنش کم آبی در اکوتیپ های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis) با استفاده از شاخص های تحمل تنشفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در منطقه کردستاندو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSRفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1395
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام گندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ایفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی لاین های نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSRفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط برخی صفات کمی و کاربرد آنها در توصیف توده های ایرانی شاهدانهCannabis sativa Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) با استفاده از نشانگر ISSRفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد ابزارهای سرهم بندی ترنسکریپتوم در گیاه زعفران زراعی (.Crocus sativus L)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
13دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار اسید سالیسیلیک بر تحمل به یخ زدگی زمستانه در انگور رقم شاهانیفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی از شرایط اقلیمی و خاکی بر کمیت و کیفیت اسانس اکوتیپ های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis)فصلنامه علوم باغبانی ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد، اسانس و برخی از صفات فیزیولوژیک اکوتیپ های آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis) در منطقه کرجفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی بر خصوصیات عملکردی، ظرفیت آنتی اکسیدانی و متابولیت های نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر برخی بوم جور های گیاه دارویی دم شیر (Leonurus cardiaca L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1397
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ به تنش کم آبی بوم جور های دم شیر بر پایه شاخص های تحمل تنش، عملکرد ماده خشک و اسانسفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ریخت شناختی و ترکیب‎پذیری عمومی در بین خانواده های خواهر- بردار ناتنی سرخارگلفصلنامه علوم باغبانی ایران1395
20دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط نشانگرهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی AFLP در گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1387
21دریافت فایل PDF مقالهتعیین روابط بین انتقال ماده خشک و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های جو به کمک تجزیه به عامل ها تحت شرایط تنش کم آبیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1391
22دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ارقام مختلف گندم از نظر تحمل شوری بر اساس برخی شاخص های بیوشیمایی و فیزیولوژیکپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1393
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از نشانگرهای AFLPپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
24دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباطی تجمع کادمیم در گندم با استفاده از نشانگرهای AFLP و RAPDپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1398
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های بهاره گندم با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی و تجزیه به مولفه های اصلیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبپذیری عمومی خصوصیات مورفولوژی و فیتوشیمیایی در جمعیتهای مختلف آویشن ‏دنایی (‏Thymus daenensis Celak‏) در آزمون پلیکراسفصلنامه علوم باغبانی ایران1399
28دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید سالیسیلیک بر کاهش خسارت سرمازدگی بهاره در برخی ارقام ویتیس وینیفرا و ویتیس ریپاریامجله علوم باغبانی1399
create: 2 June 2019 - view 508

Majid Shekar Pour annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Majid Shekar Pour papers

Support