آقای دکتر Majid shokrpour

Dr. Majid shokrpour

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179975)

63
42
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers