خانم دکتر foroz farrokhian

Dr. foroz farrokhian

استادیار گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

Researcher ID: (14536)

128
11
2
3

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers