خانم دکتر foroz farrokhian

Dr. foroz farrokhian

استادیار گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

Researcher ID: (14536)

130
15
2
3

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers