آقای Seyed Bagher Hosseini

Seyed Bagher Hosseini

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176322)

134
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers